W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.  (32) 639 51 00
fax  (32) 262 22 10

sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Kompetencje organów

Zgromadzenie Wspólników:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków za ostatni rok obrotowy,
 • zatwierdzenie Biznesplanu, a także podejmowanie innych uchwał w sprawie określania kierunków działalności gospodarczej Spółki,
 • podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie przez Spółkę własnych udziałów i ich umorzenie,
 • podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania,
 • określanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 • zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego
  i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
 • decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, dokonanie rozporządzenia majątkiem lub jego obciążenia, w tym na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości powyżej 6.000.000,00 (sześć milionów złotych 00/100),
 • wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100),
 • wykonywanie przez Spółkę praw przysługujących jej jako wspólnikowi w spółkach, w których posiada ona udziały, jeżeli
  z wykonywaniem tych praw związane byłoby zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, rozporządzenie majątkiem lub obciążenie majątku.

Rada Nadzorcza:
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysków lub pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 • powoływanie i odwoływanie, jak również zawieszenie w czynnościach, członków Zarządu,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 • zawieranie umów o zarządzanie z członkami Zarządu,
 • uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki, który określa szczegółowy tryb jego działania,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz jego zmian,
 • opiniowanie Biznesplanu, a także innych uchwał w sprawie określania kierunków działalności gospodarczej Spółki,
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna   lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do umów o wartości nie przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • zatwierdzenie założeń do projektu wniosku przygotowanego przez Zarząd o wysokości taryf opłat za usługi dostawy wody
  i odprowadzania ścieków,
 • sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 • wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, dokonanie rozporządzenia majątkiem lub jego obciążenia, w tym na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości nie niższej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) i nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100),
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o świadczenie na jej rzecz usług doradczych (w tym usługi prawne), których wartość przekracza 50.000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 • wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) i nie wyższej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100),
 • zawieranie umów z krewnymi lub powinowatymi członków Zarządu Spółki i prokurentów, do II-go stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa włącznie oraz ze spółkami, w których takie osoby posiadają łącznie nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) udziałów.


Zarząd
:

 • zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
 • reprezentowanie Spółki w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem,
 • wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 
Obszary kompetencyjne Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego:

 • racjonalne gospodarowanie majątkiem Spółki i zapewnienie jego ochrony,
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz jako członek organu zarządzającego, zgodnie z zasadami reprezentacji,
 • podejmowanie czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
 • współdziałanie z pozostałymi organami Spółki i wykonywanie ich uchwał, wiążących  dla Zarządu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu,
 • współdziałanie z pozostałymi członkami Zarządu, w tym z uwzględnieniem wewnętrznego podziału obowiązków,
 • podejmowanie właściwych działań zarządczych w celu opracowania i wdrażania strategii oraz proponowania jej zmiany w każdym uzasadnionym przypadku,
 • prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.


 Obszary kompetencyjne Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju: 

 • nadzór nad wykorzystaniem i utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza",
 • zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze działania Spółki,
 • zapewnienie spełniania przez Spółkę najwyższych norm polskich i europejskich z zakresu jakości ścieków i ochrony środowiska,
 • zarządzanie infrastrukturą służącą w odprowadzaniu i oczyszczaniu  ścieków,
 • racjonalne i efektywne ekonomicznie gospodarowanie majątkiem obejmującym infrastrukturę techniczną Spółki,
 • wdrażanie postępu technicznego i rozwoju infrastruktury technicznej Spółki,
 • działania w obszarze pozyskiwania środków unijnych dla zadań gospodarki wodno-ściekowej Spółki,
 • działania w obszarze rozwoju usług Spółki na rynkach zewnętrznych.

Obszary kompetencyjne Dyrektora ds. Operacyjnych:

 • sporządzanie biznesplanów, analiz ekonomiczno – finansowych,
 • opracowywanie projektów taryf opłat za świadczone przez Spółkę usługi, z uwzględnieniem ich społecznej akceptowalności,
 • prowadzenie księgowości Spółki,
 • rozwiązywanie kwestii podatkowych,
 • sporządzanie założeń budżetowych i planów finansowych Spółki,
 • dokonywanie porównań miedzy stanem rzeczywistym a zamierzonym (controling),
 • zarządzanie majątkiem Spółki i ubezpieczenie majątku Spółki,
 • koordynowanie i nadzorowanie ubezpieczenia majątku Spółki,
 • zapewnienie zyskowności Spółki i wyniku finansowego ustalonego w biznesplanie Spółki.

Obszary kompetencyjne Dyrektora ds. Technicznych:

 • zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę na obszarze działania Spółki,
 • zapewnienie spełniania przez Spółkę najwyższych norm polskich i europejskich z zakresu jakości wody i ochrony środowiska,
 • opracowanie i realizacja polityki bezpieczeństwa dostaw wody,
 • zarządzanie infrastrukturą służącą zaopatrzeniu w wodę,
 • zarządzanie służbami wsparcia technicznego,
 • racjonalne i efektywne ekonomicznie gospodarowanie majątkiem obejmującym infrastrukturę techniczną Spółki, w tym środki transportowe,
 • nadzór nad efektywnością transportu, zużyciem paliw i energii,
 • kierowanie inwestycjami w obszarze działalności Spółki, tj. organizacji i nadzorowania zagadnień związanych z procesami inwestycyjnymi,
 • wykonawstwo sieci wodociągowej,
 • wdrażanie postępu technicznego i rozwoju infrastruktury technicznej Spółki,
 • realizacja strategii Spółki,
 • działania w obszarze rozwoju usług Spółki na rynkach zewnętrznych.

 

 

Powiadom znajomego