W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. .

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.  zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.

Treści na stronie internetowej są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF), 
- dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, których dostosowanie treści wymaga modyfikacji do których Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nie są uprawnione, 
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia: 
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Wójcik. Kontakt: biuro@dabrowskie-wodociagi.pl, tel. 32 639 51 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. odpowiada Anna Wójcik, biuro@dabrowskie-wodociagi.pl, tel.32 639 51 19.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. 

Żądanie powinno zawierać:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
- wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. zlokalizowane są przy ulicy Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w Biurze Obsługi Klienta na parterze przy stanowisku nr 5. 

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajdują się dwa wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze przy Biurze Obsługi Klienta. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych jest pracownik Punktu Informacyjnego. Powiadamianie pracownika odbywa się dzwoniąc pod numer telefonu 32 639 51 00. 

Utrudnienia  

Wejście do budynku nie posiada elektrycznie przesuwnych drzwi, wymaga to pomocy drugiej osoby.

Powiadom znajomego