W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.  (32) 639 51 00
fax  (32) 262 22 10

sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

RODO

Inspektor Ochrony Danych - Marek Woźniak
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

1. Czym jest RODO?

RODO to skrót nazwy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem Państwa danych?

Dąbrowskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza                                         

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z Państwem, a w szczególności w celu:

- dostarczania wody i/lub odbioru ścieków,

- dokonywania odczytów i fakturowania wykonanych przez nas usług,

- umożliwienia klientom korzystania z portalu e-BOK,

- przyjmowania i obsługi reklamacji,

- przyjmowania zgłoszeń o awariach, braku dostaw wody i innych,

- kontaktowania się z klientami w celu świadczenia usług,

- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,

- w celach rachunkowych i podatkowych,

- w celach marketingu bezpośredniego. 

4. Czy wykorzystujemy urządzenia monitoringu wizyjnego?

Infrastruktura Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. tj. budynki i tereny zewnętrzne objęte są monitoringiem wizyjnym.  Na system monitoringu wizyjnego w Dąbrowskich Wodociągach składają się kamery rejestrujące zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób, urządzenia rejestrujące i zapisujące obraz na twardych dyskach wewnętrznych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, monitory pozwalające na podgląd rejestrowanych zdarzeń. Budynki i obszary, gdzie zamontowany jest monitoring wizyjny są oznakowane tablicami z piktogramem kamery. Celem objęcia obiektów monitoringiem wizyjnym jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i innych interesantów oraz ochrony mienia. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 rozporządzenia RODO, a w szczególności:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody, do realizacji celu dla jakiego zgoda została wyrażona,

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy:  

a) jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) jest ono niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto z uwagi na charakter naszej działalności, Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w związku z realizacją przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO, w tym m.in.:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

- Kodeksu Cywilnego,

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowiązki Administratora, to m.in.:

a) świadczenie usług nieobjętych umową (np. zleceń),

b) nabywanie przez nas tytułów prawnych do nieruchomości, np. dla potrzeb realizacji inwestycji,

c) odpłatne przejmowanie przez nas urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

d) podejmowanie przez nas czynności związanych z uregulowaniem roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących naszą własność, do których nie posiadamy tytułu prawnego,

e) podejmowanie przez nas czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. m.in.: do celów marketingu bezpośredniego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy zastosowaniu systemów monitoringu wizyjnego, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy lub zlecenia, okres wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej do celów kontrolnych oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub zlecenia. Przy czym okres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego wynosi do 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniach rejestrujących obraz.  W przypadku danych osobowych, co do których wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzamy je do chwili wycofania zgody lub do czasu, na jaki zgoda została wydana.
 
 7. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom:

- współpracującym z nami dostawcom systemów IT, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, a także w celu ich aktualizacji,

- przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

- przedsiębiorcom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki), w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty lub stałych zleceń.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów mamy obowiązek ujawnienia dotyczących Państwa wybranych danych osobowych właściwym organom, a także osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji wskazując właściwą podstawę prawną (np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik). 

Zapis z systemu monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia zarejestrowały lub mogły zarejestrować zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, mogą zostać udostępnione osobie fizycznej, na podstawie pisemnego wniosku. Złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. Okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

8. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędnym warunkiem umownym do zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też udziału w konkursach i akcjach promocyjnych. Konsekwencją niepodania przez Państwa swoich danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych, w tym np. brakiem możliwości zawarcia umowy.

11. Jakie są Państwa prawa odnośnie danych osobowych?

Zapewniamy Państwa, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"),

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

12. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. 

 

Powiadom znajomego