Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.  (32) 639 51 00
fax  (32) 262 22 10

sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

RODO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Inspektor Ochrony Danych - Beata Lecińska
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

1. Czym jest RODO?

RODO to skrót nazwy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem Państwa danych?

Dąbrowskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza                                         

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z Państwem, a w szczególności w celu:

- dostarczania wody i/lub odbioru ścieków,

- dokonywania odczytów i fakturowania wykonanych przez nas usług,

- umożliwienia klientom korzystania z portalu e-BOK,

- przyjmowania i obsługi reklamacji,

- przyjmowania zgłoszeń o awariach, braku dostaw wody i innych,

- kontaktowania się z klientami w celu świadczenia usług,

- w celach rachunkowych i podatkowych,

- w celach marketingu bezpośredniego. 

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 rozporządzenia RODO, a dokładnie ust. 1 lit. b), zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy:

a) jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) jest ono niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto z uwagi na charakter naszej działalności, Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w związku z realizacją przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

- Kodeksu Cywilnego,

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wspomniane obowiązki to np.:

a) świadczenie usług nieobjętych umową (np. zleceń),

b) nabywanie przez nas tytułów prawnych do nieruchomości, np. dla potrzeb realizacji inwestycji,

c) odpłatne przejmowanie przez nas urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

d) podejmowanie przez nas czynności związanych z uregulowaniem roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących naszą własność, do których nie posiadamy tytułu prawnego,

e) podejmowanie przez nas czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. do celów marketingu bezpośredniego.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy lub zlecenia, okres wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej do celów kontrolnych oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub zlecenia.

W przypadku danych osobowych, co do których wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzamy je do chwili wycofania zgody lub do czasu, na jaki zgoda została wydana.

6. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane niektórym podmiotom zewnętrznym, np:

- współpracującym z nami dostawcom systemów IT, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, a także w celu ich aktualizacji,

- przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

- przedsiębiorcom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) - w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty lub stałych zleceń.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów mamy obowiązek ujawnienia dotyczących Państwa wybranych danych osobowych właściwym organom, a także osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji wskazując właściwą podstawę prawną (np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik). Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest ono niezbędnym warunkiem umownym do zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też udziału w konkursach i akcjach promocyjnych. Jeżeli nie będą Państwo chcieli podać swoich danych osobowych będzie to skutkowało brakiem możliwości współpracy z nami, w tym np. brakiem możliwości zawarcia umowy.

8. Jakie są Państwa prawa odnośnie danych osobowych?

Zapewniamy Państwa, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"),

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij