Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta
stanowisko nr 1, 2, 3, 4.
tel. 32 / 63 95 102, 63 95 113, 63 95 114
fax. 32 / 26 22 210
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7.00 – 17.00
Wtorek – Piątek  7.00 – 15.00

Wymagane dokumenty

Pismo w sprawie skargi.

Opłaty

bezpłatnie

Sposób dostarczenia

 1. Osobiście.
 2. Korespondencyjnie.
 3. Mailowo.
 4. Faksem.

Termin załatwienia sprawy

Odpowiedź na skargę udzielana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach czas ten jest wydłużany, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania, Usługobiorca otrzymuje pisemną informację o ostatecznym terminie odpowiedzi. 

Dodatkowe informacje

Usługobiorca ma prawo do zgłaszania skargi dotyczących  jakości świadczonych usług w formie ustnej, pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie zgodnej ze sposobem jej zgłoszenia.

Klauzula informacyjna w związku    z wniesieniem skargi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, zwane dalej Spółką.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, związanych z  rozpatrzeniem skargi na podstawie art. 6. ust.1. lit c) RODO.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów          Sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas i w celu rozpatrzenia skargi oraz w ramach czynności archiwizacyjnej, tj. 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane     w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu określonego w pkt. 2. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem Danych.
 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych.